Aquafilter vandens filtrai facebook'e My status

Higienos normos

Kokios vandens normos, ir kiek toks išsamus vandens tyrimas galėtų kainuoti? Ar iš viso galima atlikti tokį išsamų tyrimą Lietuvoje?

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 48:2001
„ŽMOGAUS VARTOJAMO ŽALIO VANDENS KOKYBĖS HIGIENINIAI REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

2001 m. lapkričio 30 d. Nr. 621
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programą (Nacionalinę ACQUIS priėmimo programą) ir siekdamas užtikrinti Lietuvos higienos normų reikalavimų atitikimą Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams,

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Lietuvos higienos normą HN 48:2001 „Žmogaus vartojamo žalio vandens kokybės higieniniai reikalavimai“;

1.2. Lietuvos higienos normos HN 48:2001 „Žmogaus vartojamo žalio vandens higieniniai reikalavimai“ įgyvendinimo priemonių planą.

2. Lietuvos higienos normos HN 48:2001 „Žmogaus vartojamo žalio vandens kokybės higieniniai reikalavimai“ įsigaliojimo datą - 2002 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui Eduardui Bartkevičiui.

SVEIKATOS APSAUGOS Ministras
Konstantinas Romualdas Dobrovolskis

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2001 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 621

 

ŽMOGAUS VARTOJAMO ŽALIO VANDENS KOKYBĖS

HIGIENINIAI REIKALAVIMAI

 

1. TAIKYMO SRITIS

 

1.1. Ši higienos norma nustato žalio vandens, kuris vartojamas žmogaus asmeniniame namų ūkyje arba tiekiamas tolesniam apdorojimui, kokybės higieninius reikalavimus.

1.2. Higienos norma taikoma žaliam neapdorotam tarpsluoksniniam ar gruntiniam požeminiam vandeniui, kurį iš individualių gręžtinių, šachtinių šulinių ar versmių gėrimui ir maisto gamybai bei buitinėms reikmėms vartoja ne daugiau kaip 50 asmenų, jeigu per dieną vandens suvartojama vidutiniškai ne daugiau kaip 10 m3 ir jeigu tas vanduo nenaudojamas ūkinėje komercinėje veikloje.

1.3. Higienos norma taip pat taikoma neapdorotam paviršiniam vandeniui, kuris naudojamas geriamam vandeniui ruošti.

1.4. Ši higienos norma netaikoma mineraliniam geriamajam ir iš vandentiekio skirstomojo tinklo, tankų ar cisternų tiekiamam į rinką bei supilstytam į butelius geriamajam vandeniui.

1.5. Higienos norma privaloma juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su vandens tarša, kuri gali turėti neigiamą poveikį žmonių sveikatai.

Šia higienos norma privalo vadovautis fiziniai asmenys bei organizacijos, tiriančios (žvalgančios), projektuojančios, rekonstruojančios ar kontroliuojančios vandens objektus:

- tirdamos naujus ir eksploatuojamus požeminio vandens telkinius, diegdamos vandenvietėse dirbtinio požeminio vandens papildymo metodus;

- rengdamos naujų vandenviečių ir pavienių sodybų (šachtinius bei gręžtinius šulinius) vandens tiekimo sistemų projektus;

- projektuodamos ir kurdamos naujas rekreacinių, ūkinių bei pramoninių nuotekų technologijas, galinčias daryti neigiamą poveikį gyventojų naudojamam vandeniui;

- stebėdamos paviršinio ir požeminio vandens kokybę bei vykdydamos vandens būklės kitimo programinę priežiūrą.

 

2. TERMINAI, APIBRĖŽIMAI IR SANTRUMPOS

 

Šioje higienos normoje pavartoti terminai, apibrėžimai ir santrumpos:

2.1. požeminis vanduo

Žemės plutos tuštumas užpildęs vanduo, kurį galima paimti [2.4].

2.2. paviršinis vanduo

Žemės paviršiumi tekantis arba žemės paviršiuje stovintis vanduo [2.4].

2.3. požeminio vandens telkinys

Sutartinėse žemės gelmių ribose esančios tuštumos, užpildytos vandeniu, kurio kiekis ir kokybė yra ištirti [2.4].

2.4. paviršinio vandens telkinys

Reljefo įdauba, nuolat arba laikinai užpildyta tekančiu arba stovinčiu vandeniu. Tai - upės, ežerai, tvenkiniai (išskyrus kūdras), kanalai, rekultivuoti į vandens telkinius, karjerai [2.4].

2.5. žalias vanduo

Natūralioje aplinkoje susiformavęs paviršinis arba požeminis vanduo, kurį tiesiogiai savo poreikiams asmeniniame namų ūkyje naudoja gyventojai ar atitinkamai paruoštas tiekiamas vartotojui [B.22].

2.6. gruntinis vanduo

Pirmasis nuo žemės paviršiaus nespūdinis vandeningasis sluoksnis [B.22].

2.7. tarpsluoksninis vanduo

Gravitacinis, dažniausiai spūdinis, požeminis vanduo, slūgsantis tarp dviejų (viršutinės ir apatinės) vandensparų [B.22].

2.8. šachtinis šulinys

Vertikalus kasinys su betoniniais žiedais ar kitomis medžiagomis sutvirtintomis sienelėmis. Vanduo į šulinį priteka per dugną, kuris įgilintas iki gruntinio vandeningojo sluoksnio [B.22].

2.9. gręžtinis šulinys

Vertikalus gręžinys, turintis konkrečią tikslinę paskirtį - išgauti iš vandeningojo sluoksnio gėlą vandenį [B.22].

2.10. versmė

Iš žemės ištekantis požeminis vanduo [2.14].

2.11. vandens kokybė

Vandens savybių ir sudėties charakteristika, rodanti jo tinkamumą konkrečioms vandens naudojimo rūšims [2.4].

2.12. vandenvietė

Teritorija, kurioje vandens tiekimo reikalams išgaunamas vanduo [2.10].

2.13. vandenvietės sanitarinė apsaugos zona

Saugoma apie vandenvietę teritorija, kuriai nustatytos žemės naudotojų veiklą ribojančios sąlygos [2.4].

2.14. tarša

Žmogaus tiesiogiai ar netiesiogiai vykdomas medžiagų ar energijos išleidimas į vandens aplinką, dėl kurio kyla pavojus žmogaus sveikatai arba vandens ištekliams, daroma žala gyvosios gamtos ištekliams ir vandens ekosistemoms, pakenkiama vandens tiekimui ar kitokiam teisėtam jo naudojimui [B.7].

2.15. mikrobiologinė tarša

Vandens tarša mikroorganizmais, jų apykaitos produktais, kurie dėl žmogaus veiklos patenka į vandens aplinką ir gali sukelti pavojų žmonių sveikatai [2.10].

2.16. cheminė tarša

Vandens teršimas cheminėmis medžiagomis, kurios gali sukelti tam tikrus organizmų gyvybinės veiklos sutrikimus arba taip pakeičia vandens savybes, kad jos tampa nepriimtinos vartotojui.

2.17. radioaktyvioji tarša

Vandenyje esantis natūralios ar dirbtinės kilmės radioaktyviųjų medžiagų kiekis, kuris gali turėti neigiamų pasekmių žmogaus sveikatai ir pakenkti vandens saugai [2.13].

2.18. radionuklidas

Nestabilus atomas, apibūdinamas tam tikru masės skaičiumi ir atomo numeriu [2.14].

2.19. aktyvumas

Per mažą laiko tarpą tam tikrame radionuklido kiekyje iš tam tikros energinės būsenos vykstančių savaiminių branduolinių šuolių vidutinio skaičiaus ir to laiko tarpo santykis [2.28].

2.20. tūrinis aktyvumas

Bandinio aktyvumo ir jo tūrio santykis.

Matavimo vienetas skysčiuose bekerelis litrui (Bq/l) [2.27, B.27].

2.21. efektinė dozė

Dozė, pakoreguota atsižvelgiant į žmogaus organų ar audinių jautrį jonizuojančiajai spinduliuotei, t.y. padauginta iš svorinio audinių jautrio daugiklio, apibūdinančio žmogaus organų ar audinių jautrį jonizuojančiajai spinduliuotei [2.13]. Efektinė dozė vertinama matavimo vienetais sivertais (Sv).

2.22. efektinės dozės riba

Efektinės dozės dydis, kuris neturi būti viršijamas per metus [2.13].

2.23. laboratorinis mėginys [ėminys]

Ėminys, paruoštas siųsti į laboratoriją ir skirtas kontrolei ir tyrimams [2.15].

2.24. analitė

Mėginyje nustatomasis komponentas [2.15].

2.25. DLK - didžiausia leidžiama koncentracija cheminės medžiagos, kuri nekenkia žmogaus sveikatai, veikdama jį neribotą laiką arba net visą gyvenimą, ir neturi įtakos ateinančių kartų paveldimumui.

2.26. EEB - Europos ekonominė bendrija (dabar ES - Europos Sąjunga) = EEC - European Economic Community (EU - European Union).

2.27. CAS Nr. - cheminių medžiagų tarnybos (angl. Chemical Abstracts Service) suteiktas medžiagai registracijos numeris. Tarptautinės organizacijos ir kai kurios valstybės šį numerį naudoja kaip tarptautinį cheminės medžiagos kodą.

2.28. PSO - Pasaulio Sveikatos Organizacija.

 

 

3. ŽALIO VANDENS KOKYBĖS HIGIENINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Mikrobiologiniai reikalavimai

3.1.1. Žaliame vandenyje, kuris vartojamas gėrimui ir maisto gamybai bei buitinėms reikmėms, neturi būti ligas sukeliančių mikroorganizmų ir parazitų. Šis reikalavimas laikomas įvykdytu, jeigu 100 ml žalio vandens ėminyje nerandama žarninių lazdelių (E.coli) arba atsparių šilumai koliforminių bakterijų.

3.1.2. Tiekiamo žalio vandens, iki jo filtravimo ir dezinfekavimo ruošimo įrenginyje, leidžiama mikrobiologinė tarša nurodyta 1 lentelėje.

 

1 lentelė. Tiekiamo tolesniam apdorojimui paviršinio vandens kontroliuojami mikroorganizmai ir jų leidžiamas skaičius.

 

Mikroorganizmo pavadinimas                       Ėminio tūris, ml Leidžiamas skaičius,

ne daugiau kaip

 

1. Koliforminės bakterijos (37 0 C)               100                                     50

2. Atsparios šilumai koliforminės bakterijos  100                                     20

3. Enterokokai (fekaliniai streptokokai)        100                                     20

4. Salmonelės                                                 5000                                   0

 

3.2. Žalio vandens cheminių medžiagų koncentracijų leidžiamos vertės

3.2.1. Pavojingų sveikatai cheminių medžiagų analitės ir jų koncentracijų (DLK) leidžiamos vertės nurodytos 2 lentelėje.

3.2.2. Žalio vandens cheminių medžiagų analitės, kurios nekeldamos grėsmės sveikatai gali pakeisti vandens juslinius rodiklius (spalvą, kvapą, skonį), nurodytos 3 lentelėje.

 

2 lentelė. Pavojingų cheminių medžiagų analitės ir jų koncentracijų leidžiamos vertės.

 

Analitės pavadinimas                                               CAS Nr.                                     Leidžiama analitės

vertė (mg/l),

ne daugiau kaip

 

1. Acetofenonas                                                                    98-96-2                         0,1

2. Acetoksimas                                                                      127-06-0                       8,0

3. Acetoncianhidrinas                                                            75-86-5                         0,001

4. Adipo nitrilas                                                                     111-69-3                       0,1

5. Akrilamidas                                                                       79-06-1                         0,005

6. Akrilo rūgštis                                                                     79-10-7                         0,5

7. Akrilnitrilas                                                                        107-13-1                       2,0

8. Alavas ir jo junginiai (neorganiniai)*                                 7440-31-5                     0,02

9. Aldikarbas                                                                         116-06-3                       0,01

10. Aldrinas                                                                           309-00-2                       0,00003

11. Alilchloridas                                                                    107-05-1                       0,3

12. Alilcianidas                                                                      109-75-1                       0,1

Alkoholiai:

13. butilo (1- butanolis)                                                         71-36-3                         0,1

14. antr-butilo (2-butanolis)                                                   78-92-2                         0,2

15. tret-butilo (2-metil-2-propanolis)                                     75-65-0                         1,0

16. heksilo (1-heksanolis)                                                      111-27-3                       0,01

17. heptilo (1-heptanolis)                                                       111-70-6                       0,005

18. izobutilo (2-metil-1-propanolis)                                       78-83-1                         0,15

19. metilo (metanolis)                                                            67-56-1                         3,0

20. nonilo (1-nonanolis)                                                         143-08-8                       0,01

21. 1-Aminoantrachinonas                                                    82-45-1                         10,0

22. p-Aminobenzoinė rūgštis                                                 150-13-0                       0,1

23. 4-Aminodifenilaminas                                                     101-54-2                       0,005

24. N-beta-Aminoetilpiperazinas                                           140-31-8                       0,6

25. Amonio dimetilditiokarbamatas                                      3226-36-6                     0,5

26. Amonio perchloratas                                                       7790-98-9                     5,0

27. Amonio persulfatas                                                         7727-54-0                     0,5

28. Ampicilinas                                                                      69-53-4                         0,02

29. Anglies tetrachloridas (tetrachlor-

metanas, perchlormetanas, freonas-10)                                 56-23-5                         0,006

30. Anilinas                                                                           62-53-3                         0,1

31. Anizidinas                                                                       29191-52-4                   0,02

32. Anizolas (metoksibenzenas)                                            100-66-3                       0,05

33. Antrachinonas                                                                 84-65-1                         10,0

34. Arsenas ir jo junginiai*                                                    7440-38-2                     0,05

35. Atrazinas                                                                         1912-24-9                     0,002

36. Baris ir jo junginiai*                                                        7440-39-3                     1,0

37. Benzenas                                                                         71-43-2                         0,001

38. Benzilchloridas                                                                100-44-7                       0,001

39. Benzilpenicilinas                                                              61-33-6                         0,02

40. Benzo(a)pirenas                                                               50-32-8                         0,00001

41. N-Benzoil-N-(3,4-dichlorfenil-2-amino-propiono rūgšties                                   22212-55-1                     1,0

etilo esteris (sufiksas)

42. 2-Benzoksazolinonas                                                       59-49-4                         0,1

43. Benztriazolas                                                                   95-14-7                         0,1

44. Benztrifluoridas                                                               98-08-8                         0,1

45. Berilis ir jo junginiai*                                                      7440-41-7                     0,001

46. Bismutas ir jo junginiai*                                                  7440-69-9                     0,1

47. Boras ir jo junginiai*                                                       7440-42-8                     1,0

48. Bromas ir jo junginiai*                                                    7726-95-6                     0,01

49. 1,4-Butandiolis                                                                110-63-4                       5,0

50. Butilchloridas                                                                  109-69-3                       0,004

51. 1,4-Butindiolis                                                                 110-65-6                       1,0

52. p-Chinondioksimas                                                          105-11-3                       0,1

53. Chloralis                                                                          75-87-6                         0,2

54. 1-Chlorantrachinonas                                                      82-44-0                         3,0

55. 2-Chlorantrachinonas                                                      131-09-9                       4,0

56. Chlorbenzenas                                                                 108-90-7                       0,02

57. Chlorcholinchloridas                                                       999-81-5                       0,2

58. Chlordanas                                                                      57-47-9                         0,0002

59. 2-Chloretilfosfonio rūgštis                                              16672-87-0                   4,0

60. 3-Chlor-2-metilpropenas                                                  563-47-3                       0,01

61. Chlorprenas                                                                     126-99-8                       0,01

62. Chlortoluenas                                                                  25168-05-2                   0,2

63. Chlortoluronas                                                                 15545-48-9                   0,03

64. Chrizanteminė rūgštis                                                      10453-89-1                   5,0

65. Chromas ir jo junginiai*                                                  7440-47-3                     0,05

66. Chromo acetilacetonatas                                                 21679-31-2                   2,0

67. Cianidai                                                                           -                                     0,05

68. Cikloheksanas                                                                  110-82-7                       0,1

69. Cikloheksanolis                                                               108-83-0                       0,5

70. Cikloheksanonas                                                              108-94-1                       0,2

71. Cikloheksanonoksimas                                                    100-64-1                       1,0

72. Cikloheksenas                                                                  110-83-8                       0,02

73. Cikloheksilamino karbonatas                                           20227-92-3                   0,01

74. 3-Cikloheksil-5,6-trimetilenuracilas

(heksiluras)                                                                            2164-08-1                     0,2

75. Cinkas ir jo junginiai*                                                      7440-66-6                     3,0

76. DDT (dichlordifeniltrichloretanas)                                  50-29-3                         0,001

77. Dialilaminas                                                                     124-02-7                       0,01

78. 4,4-Diaminodifenilo eteris                                               101-80-4                       0,03

79. Dibromchlormetanas                                                       124-48-1                       0,03

80. 1,2-Dibrom-3-chlorpropanas (DBP)                                96-12-8                         0,001

81. 1,2-Dibrompropanas                                                        78-75-1                         0,1

82. 2,3-Dichlorbutadienas-1,3                                               1653-19-6                     0,03

83. 3,4-Dichlorbutenas-1                                                       760-23-6                       0,2

84. Dichlordifenilas                                                               72-54-8                         0,001

85. 4,4-Dichlordifenilsulfonas                                               80-07-9                         0,4

86. Dichlordifluormetanas (freonas-12)                                75-71-8                         10,0

87. 1,2-Dichloretanas                                                            107-06-2                       0,003

88. 1,1-Dichloretilenas                                                          75-35-4                         0,003

89. N-(3,4-Dichlorfenil)-N’-metoksimetil-

karbamidas (linuronas, afalonas)                                           330-55-2                       1,0

90. 2,4-Dichlorfenil-4-nitrofenilo eteris

(nitrochloras, nitrofenas, tokas)                                             1836-75-5                     4,0

91. Dichlorfenoksiacto rūgštis                                               94-75-7                         0,1

92. 2,4-Dichlorfenoksi-alfa-sviesto rūgštis

(2,4-DM)                                                                               94-82-6                         0,01

93. Dichlormaleino rūgšties anhidridas                                 1122-17-4                     0,1

94. 2,3-Dichlor-1,4-naftochinonas                                        117-80-6                       0,25

95. 2,5-Dichlornitrobenzenas                                                89-61-2                         0,1

96. 2,5-Dichlor-3-nitrobenzoinė rūgštis                                 88-86-8                         2,0

97. 1,2-Dichlorpropanas                                                        78-87-5                         0,02

98. 1,3-Dichlorpropenas                                                        542-75-6                       0,02

99. 2,3-Dichlorpropenas                                                        78-88-6                         0,4

100. Dicikloheksilamino nitritas                                            3129-91-7                     0,01

101. Dieldrinas                                                                      60-57-1                         0,00003

102. Dietilaminas                                                                   109-89-7                       2,0

103. Dietilenglikolis                                                              111-46-6                       1,0

104. Dietilgyvsidabris                                                           627-44-1                       0,0001

105. Difenamidas                                                                  957-51-7                       1,2

106 Difenolis                                                                         108-95-2                       0,001

107. Difluorchlormetanas (freonas-22)                                 75-45-6                         10,0

108. Diizopropanolaminas                                                     110-97-4                       0,5

109. Diizopropilbenzenas                                                      25321-09-9                   0,05

110. N-(beta-O,O-Diizopropilditiofosfor-

iletil) benzensulfonamidas (prefaras)                                     741-58-2                       1,0

111. Dimetilacetamidas                                                         127-19-5                       0,4

112. Dimetilaminas                                                                124-40-3                       0,1

113. N,N-Dimetil-alfa, alfa-difenilaceta-

midas (difenilamidas, rideonas)                                            957-51-7                       1,0

114. Dimetilfenilkarbinolis                                                    617-94-7                       0,05

115. Dimetilftalatas                                                               131-11-3                       0,3

116. 2,4-Dinitro-6-antr-butil-fenilmetakrila-tas (morocidas) 485-31-4                       0,03

117. Dinitrodietilenglikolis                                                    693-21-0                       1,0

118. 2,4- Dinitrofenolis                                                         51-28-5                         0.03

119. 2,4-Dinitrotoluenas                                                        121-14-2                       0,5

120. 1,2-Dioksiantrachinonas (alizarinas)                              1324-21-6                     3,0

121. Dioksinas (2,3,7,8-tetrachlordibenz-

[b,e]-1,4-dioksinas)                                                                1746-01-6                     0,000035

122. Epichlorhidrinas                                                            106-89-8                       0,0001

123. Etilacetatas                                                                    141-78-6                       0,2

124. Etilbenzilanilinas                                                           92-59-1                         4,0

125 Etilenchlorhidrinas                                                         107-07-3                       0,1

126. Etilendiamino 7-(2-imidazolinil)per-fluor-4,7-dimetil- 471-46-5                       1,0

3,6-dioksaheptilsulfamidas (oksamidas)

127. Etilenglikolis                                                                  107-21-1                       1,0

128. Etilidendiacetatas                                                          542-10-9                       0,6

129. Fenoksiacto rūgštis                                                        122-59-8                       1,0

130. Fenoliai                                                                          -                                     0,005

131. Fluoras ir jo junginiaii*                                                  86-73-7                         1,5

132. Formaldehidas                                                               500-00-0                       0,05

133. Fosfatai (pagal P2O5)                                                   -                                     0,7

134. Furanas                                                                          110-00-9                       0,2

135. Furilo alkoholis                                                              98-00-0                         0,6

136. Gyvsidabris ir jo junginiai*                                           7439-97-6                     0,001

137. Glutaro rūgšties aldehidas                                             111-30-8                       0,07

138. 1,2,3,4,5,6-Heksachlorcikloheksano

gama-izomeras (lindanas)                                                      58-89-9                         0,004

139. Heksachlorbenzenas                                                      118-74-1                       0,001

140. Heksametilendiaminas                                                   124-09-4                       0,01

141 Heksametilentetraminas (urotropinas)                            100-97-0                       0,5

142. Heptachloras                                                                  76-44-8                         0,00003

143. Heptachlorepoksidas                                                     1024-57-3                     0,00003

144. Hidrazinas                                                                     302-01-2                       0,01

145. Indotoluidinas                                                               101-15-5                       1,0

146. Izobutironitrilas                                                             78-82-0                         0,4

147. Izopropanolaminas                                                        78-96-6                         0,3

148. Izopropilaminas                                                             75-31-0                         2,0

149. Kadmis ir jo junginiai*                                                  7440-43-9                     0,005

150. Kalio persulfatas                                                            77-21-1                         0,5

151. Kanifolija                                                                       8050-09-7                     3,0

152. Karbofuranas                                                                 1563-66-2                     0,005

153. Kobaltas ir jo junginiai*                                                7440-48-4                     0,1

154. Krotonitrilas                                                                  4786-20-3                     0,1

155. Krotono aldehidas                                                         4170-30-3                     0,3

156. Ksilenas                                                                         1330-20-7                     0,05

157. Lindanas                                                                        58-89-9                         0,002

158. Litis ir jo junginiai*                                                       7439-93-2                     0,03

159. Maleino rūgšties dietilo esteris                                      141-05-9                       1,0

160. Malono rūgšties nitrilas                                                 109-77-3                       0,02

161. Metakrilamidas                                                              79-39-0                         0,1

162. Metakrilo rūgštis                                                            79-41-4                         1,0

163. Metanas                                                                         74-82-8                         2,0

164. Metilacetatas                                                                 79-20-9                         0,1

165. 2-Metil-4-chlorfenoksiacto rūgštis                                94-74-6                         0,003

166. 2-Metil-4,6-dinitrofenolis                                              534-52-1                       0,05

167. Metilizobutilkarbinolis                                                   108-11-2                       0,15

168. Metilizobutilketonas                                                      108-10-1                       0,2

169. Metilmetakrilatas                                                           80-62-6                         0,01

170. N-Metilsulfamo rūgštis                                                  4112-03-02                   0,4

171. Metoksichloras                                                              72-43-5                         0,02

172. Metolachloras                                                                51218-45-2                   0,01

173. Molibdenas ir jo junginiai*                                            7439-98-7                     0,25

174. Molinatas                                                                       2212-67-1                     0,006

175. Monoalilaminas                                                             107-11-9                       0,005

176. Monochloracetonas                                                       78-95-5                         0,5

177. Monochloracto rūgštis                                                   79-11-8                         0,06

178. Monoetanolaminas                                                        141-43-5                       0,5

179. beta-Naftolis                                                                  135-19-3                       0,4

180. Natrio adipatas                                                              7486-38-6                     1,0

181. Natrio p-chlorbenzensulfonatas                                     5138-90-9                     2,0

182. Natrio chloritas                                                              7758-19-2                     0,2

183. Natrio monochloracetatas                                              3926-62-3                     0,05

184. Natrio silikatas /pagal SiO3/                                          1344-09-8                     30,0

185. Nikelis ir jo junginiai*                                                   7440-02-0                     0,02

186. Niobis ir jo junginiai*                                                    7440-03-1                     0,01

187. Nitratai /pagal NO3-/

(1 ir 2 pastabos) 14797-55-8                   50

188. Nitritai /pagal NO2-/                                                     14797-65-0                   0,5

189. 4-Nitroanilinas                                                               100-01-6                       0,05

190. Nitrobenzenas                                                                98-95-3                         0,2

191. 4-Nitrobenzoinė rūgštis                                                 62-23-7                         0,1

192. Nitrocikloheksanas                                                        1122-60-7                     0,1

193. Nitroetanas                                                                    79-24-3                         1,0

194. m-Nitrofenolis                                                               554-84-7                       0,06

195. o-Nitrofenolis                                                                88-75-5                         0,06

196. p-Nitrofenolis                                                                100-02-7                       0,02

197. Nitroguanidinas                                                             556-88-7                       0,1

198. 1-Nitropropanas                                                             108-03-2                       1,0

199. Oksacilinas                                                                    66-79-5                         0,02

200. Oksifenilmetilkarbamidas (meturinas)                           6263-38-3                     1,0

201. Pieno rūgšties etilo esteris                                             97-64-3                         0,4

202. Pentachlorbifenilas                                                        25429-29-2                   0,001

203. Pentachlorfenolis                                                           87-86-5                         0,01

204. Pentaetilenglikolis                                                         4792-15-8                     1,0

205 Perfluorenanto rūgštis                                                    375-85-9                       1,0

206. Perfluorvalerijono rūgštis                                              2706-90-3                     0,7

207. Permetrinas                                                                    52645-53-1                   0,02

208. alfa-Pikolinas                                                                 109-06-8                       0,05

209. Piperidinas                                                                     110-89-4                       0,06

210. Piridatas                                                                         55512-33-9                   0,1

211. Poliakrilamidas                                                              9003-05-8                     2,0

212. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai                     -                                     0,0002

213. Propanilas                                                                      709-98-8                       0,02

214. Rubidžio chloridas                                                        7791-11-9                     0,1

215. Selenas ir jo junginiai*                                                   7782-49-2                     0,01

216. Sidabras ir jo junginiai*                                                 7440-22-4                     0,01

217. Silicis ir jo junginiai*                                                     7440-21-3                     10,0

218. Simazinas                                                                       122-34-9                       0,002

219. Stibis ir jo junginiai*                                                      7440-36-0                     0,005

220. Stroncis ir jo junginiai*                                                  7440-24-6                     7,0

221. Sukcinitrilas                                                                   110-61-2                       0,2

222. Švinas ir jo junginiai*

(2 pastaba) 7439-92-1                     0,025

223. Talis ir jo junginiai*                                                       7440-28-0                     0,0001

224. Telūras ir jo junginiai                                                     13494-80-9                   0,01

225. Tetrachlorbenzenas                                                        12408-10-5                   0,01

226. 1,2,3,4-Tetrachlorbutanas                                              3405-32-1                     0,02

227. Tetrachloretenas                                                            127-18-4                       0,01

228. Tetrachlortereftalio rūgšties dimetilo esteris                 1861-32-1                     1,0

229. Tetraetilenglikolis                                                          112-60-7                       1,0

230. Tetrametiltiuramdisulfidas                                            137-26-8                       1,0

231. Tiokarbamidas                                                               62-56-6                         0,03

232. Titanas ir jo junginiai*                                                   7440-32-6                     0,1

233. p-Toluolsulforūgštis                                                       104-15-4                       1,0

234. Trichlorbenzoinė rūgštis                                                1319-85-3                     1,0

235. 2,3,4-Trichlorbutenas-1                                                 2431-50-7                     0,02

236. Trichloretenas                                                                79-01-6                         0,01

237. Trichlormetanas (chloroformas,

chladonas 20)                                                                        67-66-3                         0,06

238. Trietilaminas                                                                  121-44-8                       2,0

239. Trietilendiaminas                                                           280-57-9                       6,0

240. Trifenilfosfitas                                                               107-02-0                       0,01

241. m-Trifluormetilanilinas                                                  98-16-8                         0,02

242. Triizooktilaminas                                                           25549-16-0                   0,025

243. Triizopropanolaminas                                                    122-20-3                       0,5

244. Uranas ir jo junginiai*                                                   7440-61-6                     0,002

245. Vanadis ir jo junginiai*                                                 7440-62-2                     0,1

246. Varis ir jo junginiai*

(2 pastaba) 7440-50-8                     2,0

247. Vinilacetatas                                                                  108-05-4                       0,2

248. Vinilchloridas                                                                75-01-4                         0,0005

249. Volframas ir jo junginiai*                                              7440-33-7                     0,05

 

1 PASTABA. Turi būti užtikrinta sąlyga: [nitratas]/50+[nitritas]/31 (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nustatytos analičių vertės, mg/l).

2 PASTABA. Vandens, skirto kūdikių maistui, leidžiamos analičių vertės sumažinamos: nitratų - iki 10 mg/l, nitritų - iki 0,02 mg/l, švino - iki 0,01 mg/l, vario - iki 0,1 mg/l.

3 PASTABA. Ženklas „*“ reiškia, kad CAS numeris priklauso tik pagrindinei medžiagai.

4 PASTABA. Ženklas „-“ reiškia, kad CAS numeris atskirų junginių grupėms nesuteikiamas.

 

3 lentelė. Žalio vandens cheminės analitės ir jų leidžiamos vertės.

 

Analitės pavadinimas                                         CAS Nr.              Analitės raiškos   Leidžiama analitės

vienetas  vertė, ne daugiau

kaip

 

1. Aliuminis ir jo junginiai *                               7429-90-5            mg/l                     0,5

2. Amoniakas (1 pastaba) 7664-41-7            mg/l                     2,0

3. Chloridai                                                         -                           mg/l                     350,0

4. Manganas ir jo junginiai * (2 pastaba) 7439-96-5            mg/l                     0,2

5. Geležis ir jos junginiai * (3 pastaba) 7439-89-6            mg/l                     1,0

6. Sulfatai, SO42-                                               -                           mg/l                     450,0

7. Natris ir jo junginiai *                                     7440-23-5            mg/l                     200,0

8. Vandenilio jonų koncentracija, pH                                             pH vienetai          6,0 - 9,0

9. Permanganato skaičius                                                                mg/l O26             6,5

10. Savitasis elektros laidis                                                             S cm-1 20° C    2500,0

temperatūroje

11. Drumstumas                                                                              DV pagal             3,0

formaziną mg/l    1,74

12. Spalva (4 pastaba) mg/lPt                  priimtina vartotojams

(=436 nm)         ir neturinti nebū-

dingų pokyčių

13. Kvapo slenkstis                                                                                                     priimtinas vartoto-

jams ir neturintis

nebūdingų pokyčių

14. Skonio slenkstis                                                                                                     priimtinas vartoto-

jams ir neturintis

nebūdingų pokyčių

 

1 PASTABA. Amoniakas (nejonizuotos NH3 ir jonizuotos NH4+formos) tiesioginės įtakos žmogaus sveikatai neturi, tačiau dėl kvapo ir prieskonio siūloma jo kiekį mažinti iki 0,5 mg/l [B.10].

2 PASTABA. Kai mangano vandenyje daugiau kaip 0,1 mg/l, pablogėja vandens skonis bei spalva. Atsižvelgiant į vietines gamtines sąlygas, galima mangano koncentracija - iki 0,5 mg/l, kuri tiesioginės įtakos žmogaus sveikatai neturi [B.3].

3 PASTABA. Pagal PSO rekomendacijas iki 2 mg/l geležies koncentracija geriamame vandenyje nekelia grėsmės žmogaus sveikatai, vandens jusliniai rodikliai blogėja, kai jame yra geležies daugiau kaip 0,2 mg/l.

4 PASTABA. Vandens spalva tiesioginės įtakos žmogaus sveikatai neturi, rekomenduojama - 30,0-40,0 mg/lPt.

5 PASTABA. Ženklas „*“ reiškia, kad CAS numeris priklauso tik pagrindinei medžiagai.

6 PASTABA. Ženklas “-“ reiškia, kad CAS numeris atskirų junginių grupėms nesuteikiamas.

3.3. Žalio vandens užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis

3.3.1. Didžiausias leidžiamas žalio vandens užterštumo lygis radionuklidais nurodytas 4 lentelėje.

 

4 lentelė. Radionuklidų leidžiamas lygis vartojamame žaliame vandenyje.

 

Analitės pavadinimas                                Analitės išraiškos vienetas      Leidžiama analitės vertė,

ne daugiau kaip

1. Tritis (3 H)                                             Bq/l                                         100,0

2. Bendras tūrinis  aktyvumas                Bq/l                                         0,1

3. Bendras tūrinis  aktyvumas                Bq/l                                         1,0

4. Bendra metinė efektinė dozė                mSv                                        0,1

 

 

4. ŽMOGAUS VARTOJAMO ŽALIO VANDENS TYRIMO METODAI

 

4.1. Žmogaus vartojamo žalio vandens kokybės tyrimų organizavimas, bandinių ėmimas, atlikimo priemonės bei metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos norminių dokumentų reikalavimus [2.11, 2.14, 2.17, 2.18, 2.19].

4.2. Mikrobiologinės žmogaus vartojamo žalio vandens kokybės analičių vertės nustatomos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos standartus [2.20, 2.21, 2.22, 2.23, B.15].

4.3. Žmogaus vartojamo žalio vandens fizinės savybės, cheminių analičių bei radioaktyvių izotopų vertės nustatomos remiantis nuorodose pateiktais metodais [2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, B.14, B.18].

Nustatant chemines medžiagas, be nurodytų metodikų, gali būti naudojami ir kiti atitinkamai įteisinti (atestuoti) analizės metodai, kurie privalo užtikrinti gautų matavimų rezultatų patikimumą ir gauti tyrimų rezultatai būtų ekvivalentiški 2 ir 3 lentelėse pateiktoms analičių vertėms.

4.4. Matavimo prietaisai, naudojami žmogaus vartojamo žalio vandens kokybės analičių vertėms nustatyti, turi būti metrologiškai atestuoti ir įteisinti atitinkamų Lietuvos Respublikos institucijų nustatyta tvarka.

______________

 


A PRIEDAS (informacinis)

 

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ KATEGORIJOS IR GRUPĖS, KURIOS

DARO NEIGIAMĄ POVEIKĮ VANDENS KOKYBEI

 

A.1. Šiame priede pateikiami du pavojingų medžiagų ir jų grupių, kurių išleidimas į požeminius vandenis laipsniškai turi būti nutrauktas arba ribojamas, sąrašai pagal [B.8, B.11] dokumentus.

A.2. Pavojingų medžiagų ir jų grupių, kurių išleidimas į požeminius vandenis turi būti nutrauktas, sąrašas:

A.2.1. Organiniai halogenų junginiai ir medžiagos, kurios tokius junginius gali sudaryti vandens aplinkoje.

A.2.2. Organiniai fosforo junginiai.

A.2.3. Organiniai alavo junginiai.

A.2.4. Medžiagos, kurios vandens aplinkoje arba dėl vandens aplinkos poveikio turi kancerogeninių, mutageninių ar teratogeninių (toksinių reprodukcijai) savybių.

A.2.5. Gyvsidabris ir jo junginiai.

A.2.6. Kadmis ir jo junginiai.

A.2.7. Naftos produktai ir angliavandeniliai.

A.2.8. Cianidai.

A.3. Pavojingų medžiagų, kurių išleidimas į požeminius vandenis turi būti mažinamas, sąrašas:

A.3.1. Metalai ir metaloidai bei jų junginiai: cinkas, varis, nikelis, chromas, švinas, selenas, arsenas, stibis, molibdenas, titanas, alavas, baris, berilis, boras, uranas, vanadis, kobaltas, talis, telūras, sidabras.

A.3.2. Biocidai ir jų dariniai.

A.3.3. Medžiagos, neigiamai veikiančios požeminio vandens skonį ir (ar) kvapą, bei junginiai, sudarantys tokias medžiagas vandenyje, dėl kurių jis tampa netinkamas vartoti.

A.3.4. Toksiški ir patvarūs organiniai silikono junginiai, taip pat medžiagos, kurios gali sudaryti tokius junginius vandenyje, neįskaitant biologiškai nekenksmingų junginių arba junginių, kurie vandenyje greitai virsta nekenksmingomis medžiagomis.

A.3.5. Neorganiniai fosforo junginiai ir elementinis fosforas.

A.3.6. Fluoridai.

A.3.7. Amoniakas ir nitritai.

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas